Termeni de specialitate
   
Produse pentru constructii
TERMENI DE SPECIALITATE

TERMENI DE SPECIALITATE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
 
 Acreditare

Procedura prin care un organism national de acreditate, recunoscut legal, atesta ca un organism de certificare ori de inspectie sau un laborator este competent sa efectueze sarcini specifice. Acreditarea se dovedeste cu documentul „CERTIFICAT DE RECUNOASTERE”.
 
 Agrement tehnic (AT)
Apreciere tehnica favorabila, document scris asupra aptitudinii de utilizare in conformitate cu Legea, a unor noi produse, procedee, echipamente pentru care nu exista standarde nationale sau alte reglementari tehnice oficiale sau exista standarde sau reglementari tehnice, dar produsele nu se incadreaza in cerintele acestora. 
 Agrement Tehnic European (ATE)

Specificatie tehnica armonizata acordata pentru produse pentru care nu exista nici un standard european armonizat sau nici un standard national recunoscut.
 
 Analiza

Activitate care determina potrivirea, adecvarea si eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite. Poate include determinarea eficientei.
 
 Asigurare

Activitate concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele sunt indeplinite.
 
 ASRO

Asociatia de Standardizare din Romania.
 
 Atestarea conformitatii

Procedura de evaluare si de stabilire a conformitatii cu specificatiile tehnice aplicabile in vederea marcarii CE.
 
 Audit

Proces sistematic, independent si documentat pentru obtinerea de dovezi si evaluarea lor pentru a determina indeplinirea unor criterii (politici, proceduri, cerinte).

 • Audit combinat– Doua sau mai multe sisteme de management sunt auditate impreuna.
 • Audit comun – Doua sau mai multe organizatii coopereaza pentru auditatea unui singur auditat.
 • Audit extern sau de secunda parte – Este cerut de clienti sau de terta parte si este condus de organizatii de auditare externe si independente care pot certifica/inregistra conformitatea cu ISO 9001.
 • Audit intern sau de prima parte – Este condus de organizatie si poate fi baza pentru ”DECLARATIA DE CONFORMITATE”.
 • Auditat– Organizatie care este auditata.
 • Auditor – Persoana cu aptitudini si competenta demonstrate pentru a efectua un audit.
 • Clientul auditului– Organizatie sau persoana care solicita un audit.
 • Concluzii ale auditului – Rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit cu luarea in considerare a obiectivelor si a constatarilor.
 • Constatari ale auditului – Rezultate ale evaluarii dovezilor de audit in raport cu criteriile de audit.
 • Criterii de audit – Ansamblu de politici, proceduri sau cerinte.
 • Domeniul auditului– Amploarea si limitele unui audit cu descrierea locatiilor fizice, a unitatilor organizationale, a activitatilor si proceselor si a perioadei de timp acoperite.
 • Dovezi de audit– Inregistrari, declaratii ale faptelor sau alte informatii relevante in raport cu criteriile de audit.
 • Plan de audit – Descriere a activitatilor si a acordurilor pentru un audit.
 • Program de audit – Mai multe audituri planificate pe un interval de timp si orientate spre un scop anume. 
 Autoritate competenta

Organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu.
 
 Calificare

Capacitate de a indeplini cerinte specificate. Se poate referi la persoane, produse, procese sau sisteme.
 
 Calitate

Masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci (existente permanent in ceva) indeplineste cerintele (slaba, buna sau excelenta).
 
 Capabilitate

Capacitatea unei organizatii, unui sistem, sau unui proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs.
 
 Caracteristica

Trasatura distinctiva a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta intrinseca sau atribuita (pret) calitativa sau cantitativa. Clase de caracteristici:

 • Fizice (mecanice, electrice, chimice, biologice)
  • Senzoriale (miros, pipait, gust, vaz, auz)
  • Comportamentale (curtoazie, onestitate, sinceritate)
  • Temporale (punctualitate, fiabilitate, disponibilitate)
  • Ergonomice (fiziologice, de securitate pentru individ)
  • Functionale (viteza maxima, etc.) 
 Caracteristica metrologica

Trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masurarii. Un echipament de masurare are mai multe caracteristici metrologice.
 
 CEN

Comitetul European de Standardizare
 
 Cerinta

Nevoie sau asteptare declarata implicita sau obligatorie. Exprimare in continutul unui document prin care se transmit criterii de indeplinit in cazul declararii conformitatii fara abateri.
 
 Cerinta esentiala

Cerinta, referitoare la protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietatii si a mediului, prevazuta in actele normative in vigoare.
 
 Certificare a conformitatii

Actiune a unui organism independent, impartial si integru fata de clienti si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii ca un produs, identificat, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. Certificarea conformitatii se atesta prin documentul „CERTIFICAT DE CONFORMITATE” care indica folosirea regulilor unui sistem de certificare, este emis de o autoritate competenta, iar pe produs se aplica un simbol pentru marcajul de conformitate.
 
 Certificat de examinare de tip

Document emis de un organism notificat, prin care se atesta ca un tip de produs supus evaluarii conformitatii de tip respecta cerintele reglementarii tehnice respective.

.
 
 Certificat de recunoastere

Document emis de o autoritate competenta prin care se atesta ca un organism de certificare, inspectie sau un laborator este capabil si competent tehnic sa realizeze sarcini legate de o procedura de evaluare in mod independent si impartial.
 
 Clasa unui produs

Categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala
 
 Client

Organizatie sau persoana care primeste un produs.
 
 Competenta

Aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati.
 
 Confirmare metrologica

Ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata. Include etalonarea (verificarea), ajustarea (repararea), reetalonarea ulterioara, compararea cu cerintele metrologice, sigilarea, etichetarea.
 
 Conformitate

Indeplinirea unei cerinte.
 
 Conformitatea unui produs

Indeplinirea cerintelor dintr-un standard, agrement tehnic sau alt document normativ. Se dovedeste cu "Certificat de conformitate" sau "Declaratie de conformitate" a producatorului.
 
 Contract

Acord care stabileste obligatii.
 
 Control

Activitate concentrata pe indeplinirea cerintelor.
 
 CPC

Comitetul Permanent pentru Constructii de pe langa CE (organ superior EOTA).
 
 CTPC

Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii (Romania).
 
 Declaratia de conformitate

Parte a procedurii de evaluare a conformitatii prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca produsul satisface cerintele esentiale, cerintele reglementarilor tehnice aplicabile sau este in conformitate cu tipul pentru care s-a dat certificat de examinare de tip si care satisface cerintele reglementarilor tehnice aplicabile.
 
 Defect

Neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specifica.
 
 Dependabilitate

Termen pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza: fiabilitatea, mentenabilitatea.
 
 Derogare

Inainte de fabricatie: autorizare pentru a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare. Dupa fabricatie: autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele.
 
 Desemnare

Procedura prin care o autoritate competenta aproba unui organism de certificare sau inspectie sau unui laborator recunoscut dreptul de a actiona pe piata in legatura cu o procedura de evaluare a conformitatii prevazuta de o reglementare tehnica.
 
 Document

Informatie (date cu semnificatie) impreuna cu mediul sau suport (inregistrare, specificatie, procedura, desen, raport, standard). Un set de documente formeaza o documentatie.
 
 Documente interpretative

Documente elaborate de CE care fac legaturi intre cerintele esentiale, mandatele de standardizare, mandatele pentru ghidurile agrementelor tehnice sau alte specificatii tehnice.
 
 Documente normative

Documente care preved reguli, linii directoare, caractersitici pentru activitati sau rezultatele acestora. Standardele, specificatiile tehnice, codurile de buna practica si reglementarile sunt documente normative.
 
 Documente tehnice directoare

Ghiduri, regulamente si proceduri pentru aplicarea prevederilor legale.
 
 Domeniu reglementat

ansamblul activitatilor economice si produselor asociate acestora pentru care se emit reglementari tehnice si specifice privind conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune.
 
 Dovada obiectiva

Date care sustint ca ceva exista sau este adevarat.
 
 Echipament de masurare

Instrument de masurare, software, etalon de masurare, material de referinta sau aparat auxiliar sau o combinatie a acestora necesara pentru a realiza un proces de masurare.
 
 Eliberare

Autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces (versiune software etc.).
 
 Eficacitate

Masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate.
 
 Eficienta

Relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
 
 EOTA

Organizatia Europeana pentru Agremente Tehnice (elaboreaza ETA).
 
 ETA

Agrement Tehnic European.
 
 Evaluare a conformitatii

Activitate care are ca obiect determinarea faptului ca un produs satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice sau ca un produs este in conformitate cu tipul pentru care s-a emis certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale.
 
 Expert tehnic

Persoana care furnizeaza experienta sau cunostinte specifice echipei de audit.
 
 Familie de produse

Grup de produse cu utilizari prevazute similare.
 
 Functie metrologica

Functie administrativa si tehnica pentru definirea si implementarea sistemului de management al masurarii.
 
 Ghid

Reglementare cu metode si proceduri detaliate de satisfacere a cerintelor aplicate.
 
 Grupe specializate

Formatiuni organizate pe domenii date de familii de produse care functioneaza in cadrul organismelor elaboratoare de AT.
 
 Importator

Persoana fizica autorizata sau perosna juridica cu domiciliu, cu sediul in Romania sau in unul din statele membre UE care introduce pe piata romaneasca sau pe piata UE un produs provenit din afara acestui spatiu.
 
 Infrastructura

Sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii.
 
 Inspectie

Examinarea proiectului unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii si evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz de masurare, incercare sau comparare cu un calibru, pe baza unei aprecieri profesionale efectuata de un organism de inspectie.
 
 Introducere pe piata a unui produs

Actiune de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniu reglementat in vederea distribuirii si/sau utilizarii.
 
 ISC

Inspectoratul de Stat in Constructii.
 
 Incercare

Determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura.
 
 Inregistrare

Document prin care se declara rezultatele obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatiilor realizate.
 
 JOUE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 
 Laborator de analize si incercari

Local sau incapere prevazuta cu instalatii speciale, aparate si instrumente pentru experimente stiintifice si lucrari practice.
 
 Management

Activitatea si arta de a conduce. Ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime (rezultate in urma calculelor matematice) in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice. Stiinta organizarii si conducerii intreprinderii. Persoana sau grup de persoane cu autoritate si responsabilitate pentru conducerea si controlul unei organizatii.
 
 Management de la cel mai inalt nivel

Persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie de la cel mai inalt nivel.
 
 Managementul calitatii

Orientarea si controlul organizatiei pe baza politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii prin planificarea, controlul, asigurarea si imbunatatirea calitatii.
 
 Marcaj de conformitate

Simbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de punere in functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare si care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile tehnice aplicabile.
 
 Mediu de lucru

Ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
 
 Notificare

Procedura prin care o autoritate competenta informeaza Comisia Europeana (CE) si statele membre UE cu privire la organismul desemnat pentru evaluarea conformitatii si pentru care CE a alocat un numar. Organismul notificat este cuprins in Lista organismelor notificate publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).
 
 Obiectiv al calitatii

Ceea ce se urmareste sau spre care se tinde referitor la calitate. Obiectivele calitatii au la baza politica organizatiei referitoare la calitate. Obiectivele calitatii se specifica pentru nivelurile si functiile relevante din organizatie.
 
 ONRC

Oficiul National al Registrului Comertului.
 
 Organism acreditat

Competent, atestat de un organism national de acreditare prevazut in Lege si imputernicit cu un act doveditor.
 
 Organism atestat

Care a facut dovada si detine un certificat sau o diploma.
 
 Organism de certificare

Organism independent, guvernamental sau nu, cu competenta si responsabilitate de a stabili conformitatea dupa reguli de procedura si management prestabilite.
 
 Organism de inspectie

Organism independent, competent si integru care executa esantionarea, evaluarea, recomandarea acceptarii, auditul ulterior controlului productiei de catre producator conform unor criterii specificate.
 
 Organism desemnat

Organism de certificare sau inspectie recunoscut sa actioneze pe piata care are aprobare data prin ordinul conducatorului unei autoritati competente pentru a desfasura o activitate specifica.
 
 Organism notificat

Cel recunoscut si facut cunoscut prin cuprinderea sa in lista publicata in JOUE, cu numar CE, desemnat pentru sarcini specifice.
 
 Organism recunoscut

Identificat, cunoscut, acceptat ca bun, acreditat, cu certificat de recunoastere, independent, impartial si integru. Certificatul de recunoastere dovedeste competenta tehnica a organismelor acreditate.
 
 Organizatie

Grup de persoane si facilitati cu un ansablu de responsabilitati, autoritati si relatii (companie, corporatie, firma, intreprindere, institutie, comerciant, asociatie). Organizatia poate fi publica sau privata.
 
 PECA

Protocol la Acordul European privind evaluarea Conformitatii si acceptarea produselor industriale incheiat intre UE si statele sale membre cu Romania.
 
 Piata produselor pentru constructii

Lantul de distributie de la producator la consumatorul final, inclusiv santierele de constructii, pana la punerea in opera.
 
 Planificarea calitatii

Stabilirea obiectivelor calitatii cu specificarea proceselor operationale si a resurselor necesare. Planurile calitatii fac parte din planificarea calitatii.
 
 Politica a calitatii

Intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel.
 
 Procedura

Mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces. Poate fi documentata (scrisa) sau nu. Documentul care contine o procedura se numeste „Document procedura”.
 
 Proces

Ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire. Elementele de intrare intr-un proces pot fi elemente de iesire ale altor procese. Procesele dintr-o organizatie se planifica si se desfasoare in conditii controlate pentru a adauga valoare. (Procesul trebuie privit ca un sistem cibernetic cu reactie inversa pentru controlul stabilitatii ca sistem automat).
 
 Proces de masurare

Ansamblul de operatii prin care se determina valoarea unei marimi.
 
 Producator

Persoana fizica autorizata sau persoana juridica responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune.
 
 Produs

Rezultat al unui proces. Exista 4 categorii de produse:

 • De servicii (transport, explicatii pentru operare etc.)
 • Software; Informatii sub forma de abordari, tranzactii sau proceduri (programe de calculator, dictionar, cartea masinii etc.)
 • Hardware (parte mecanica, electrica, electronica etc. dintr-un echipament)
 • Materiale procesate (lubrifiant, combustibil, lichid de racire etc.)

Elementul dominant determina categoria de produs.
 
 Produs pentru constructii

Produs realizat pentru a fi incorporat permanent in constructii; Materiale, elemente si componente individuale sau formand un set (inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalatii).
 
 Proiect

Proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate cu termene, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor (include restrictii referitoare la timp, costuri si resurse).
 
 Proiectare si dezoltare

Ansamblul de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs, proces sau sistem. Pot fi sinonime sau definesc diferite etape din cadrul procesului global.
 
 Raport de incercare

Comunicare scrisa facuta de un organism autorizat cuprinzand o relatare asupra unei activitati desfasurata de un laborator de analize si incercari.
 
 Rebutare

Actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea lui intentionata. Reciclare, distrugere, intreruperea serviciului.
 
 Reclasare

Modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerinte diferite de cele initiale.
 
 Reparare

Actiune asupra unui produs neconform pentru a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata care poate afecta sau schimba parti ale produsului neconform.
 
 Reprelucrare

Actiune asupra unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele.
 
 Reprezentant autorizat al producatorului

Persoana juridica imputernicita de producator sa actioneze in numele acestuia.
 
 Satisfactia clientului

Perceptie a clientului despre masura in care cerintele sale au fost indeplinite.
 
 Sistem

Ansamblu de elemente corelate sau in interactiune.
 
 Sistem de management

Sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. Un sistem de management al unei organizatii poate include mai multe sisteme de management (calitate, financiar, mediu etc.).
 
 Specificatie

Document care stabileste cerinte. Standardele si agrementele tehnice sunt specificatii tehnice. O specificatie se poate asocia activitatilor (document procedura, specificatie de proces, specificatie de incercare) sau produselor (specificatie de produs, desen, specificatie de executie).
 
 Standard european armonizat

Standard european, elaborat pe baza unui mandat CE si adoptat de catre o organizatie europeana de standardizare care confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale dintr-o directiva aplicabila. Lista standardelor europene armonizate se publica in Jurnalul Oficial al UE (JOUE).
 
 Supravegherea pietei

Ansamblul masurilor, resurselor si structurilor institutionale adecvate, prin care autoritatile competente asigura si garanteaza impartial ca produsele introduse pe piata si/sau puse in functiune indeplinesc prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor cu respectarea principiului liberei concurente.
 
 TC ISO nr.....

Comitet tehnic ISO, grup de lucru de profil al CEN, elaborator de standarde etc.
 
 Trasabilitate

Abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare. Pentru produs: originea materialelor si a componentelor, istoricul procesarii, distributia si localizarea produsului dupa livrare.
 
 Validare

Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.
 
 Verificare

Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele obiective (presupune efectuarea de calcule alternative, compararaea unei specificatii pentru un proiect nou cu o specificatie pentru un proiect similar verificat, efectuarea de incercari si demonstratii, analizarea documentelor inainte de emitere)